Bessen en Pawpaw

Contact/algemene info

B&P Steven Holemans

Diestsestraat 206a 3270 Scherpenheuvel België

tel: 0032 0497 54 14 27

fax: 0032 13 77 12 07

ondernemingsnummer: 0772 135 638

H.R.L. 75 534

e-mail: [email protected]


openingsuren : vrijdag van 7 tot 17 uur en zaterdag van 7 tot 17 uVerder na telefonische afspraak aub


betalen : cash, geen bancontact (nieuw : payconiq : installeer hiervoor vooraf zelf de payconiq app  ) 


Op de planten en bomen van kwekerij B&P wordt geen garantie gegeven, aangezien het overleven van een van onze producten van te veel factoren afhangt: onjuiste verzorging, droge zomer, natte zomer, verkeerde grondsoort of een verkeerde standplaats kan een van de redenen zijn dat er uitval ontstaat op het aangekochte product en kan niet worden verhaald op B&P Kwekerij.


Uiteraard wordt kwaliteit wel gegarandeerd:

Alleen krachtig groeiende en gezonde planten worden verkocht.

Privacyverklaring

B&P Steven Holemans, gevestigd aan Diestsestraat 206 A  3270 Scherpenheuvel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.benpstevenholemans.info

Diestsestraat 206 A   3270 Scherpenheuvel

+32 0 497 54 14 27

Steven Holemans is de Functionaris Gegevensbescherming van B&P Steven Holemans Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&P Steven Holemans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&P Steven Holemans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

B&P Steven Holemans neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerking en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&P Steven Holemans) tussen zit. B&P Steven Holemans gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Vistaprint en Mailchimp.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&P Steven Holemans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Tot uitschrijving door klant of vraag om te verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

B&P Steven Holemans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&P Steven Holemans gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekst bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. B&P Steven Holemans zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B&P Steven Holemans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan volgende: Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&P Steven Holemans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]Privacy declaration

B&P Steven Holemans, located at Diestsestraat 206 A, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details: https://www.benpstevenholemans.info

Diestsestraat 206 A

+32 0 497 54 14 27

Steven Holemans is the Data Protection Officer of B&P Steven Holemans He/she can be reached via [email protected]

Personal data that we process

B&P Steven Holemans processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

- First and last name

- E-mail address

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian consent. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at [email protected] and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data

B&P Steven Holemans processes your personal data for the following purposes:

- Sending our newsletter and/or advertising brochure

Automated decision making

B&P Steven Holemans takes no responsibility based on automated processing and decisions on matters that can have (significant) consequences for individuals. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of B&P Steven Holemans). B&P Steven Holemans uses the following computer programs or systems: Vistaprint and Mailchimp.

How long we keep personal data

B&P Steven Holemans does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data: Until deregistration by the customer or request to delete.

Sharing personal data with third parties

B&P Steven Holemans only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

B&P Steven Holemans only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. If you want to make use of your right to object and/or right to data portability or if you have other questions/comments about data processing, please send a specified request to [email protected] To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy.

B&P Steven Holemans would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done as follows: Data Protection Authority (Drukpersstraat 35, 1000 Brussels – [email protected]).

How we secure personal data

B&P Steven Holemans takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via [email protected]

freely translated from google

more info, contact me at [email protected]